Scholandia pierwsza w Funduszu OPM

Wasze Ekscelencje, Szanowni Państwo

Z radością informuję, że Królestwo Scholandii jako pierwsze państwo w polskim mikroświecie zdecydowało się przystąpić do Funduszu OPM, mającego na celu wspieranie finansowe działalności OPM i rozwoju polskich mikronacji. Fundusz ten może okazać się bardzo przydatny przy organizacji konkursów obejmujących nie tylko jeden kraj, ale nawet cały mikroświat. Na przykład dzięki niemu, po wyłonieniu zwycięzców danego konkursu, możemy ich nagrodzić we własnej walucie. Być może będzie to, oprócz oczywiście satysfakcji z dobrej zabawy, dodatkową motywacją dla uczestników. I tak Scholandczyk otrzyma arminy, Sarmata liberty, a jeszcze inny reprezentant otrzyma pieniądze w swojej walucie. To póki co tylko jedno przykładowe zastosowanie Funduszu. Wierzę, że w przyszłości koncepcji co do jego wykorzystania narodzi się więcej. O ile oczywiście inne państwa również zdecydują się na podpisanie stosownej umowy, do czego, mam nadzieję, przykład Królestwa Scholandii jeszcze bardziej je zachęci.

Z poważaniem,
Marcin Pośpiech,
Minister Spraw Zagranicznych

Umowa między Organizacją Polskich Mikronacji a Królewskim Rządem Scholandii Organizacja Polskich Mikronacji, reprezentowana przez Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji, oraz Królewski Rząd Scholandii, reprezentowany przez Ministra Spraw Zagranicznych postanawiają co następuje:

1. Tworzy się konto OPM w Narodowym Banku Scholandii. Konto otrzymuje numer OX/016.

2. Konto zarejestrowane jest na Sekretarza Generalnego OPM.

3. Dysponentem konta OPM są Sekretarz Generalny OPM oraz Prezes Funduszu OPM. Dysponent może podejmować czynności osobiście lub przez prokurenta, którym może być kierownik Delegatury Funduszu OPM w Królestwie Scholandii.

4. Zarząd Funduszu OPM może powołać Delegaturę Funduszu OPM w Królestwie Scholandii. Kandydaturę kierownika Delegatury wskazuje Królewski Rząd Scholandii.

5. Fundusz OPM ma prawo przyjmowania darowizn i subwencji. Prawo to nie zostanie ograniczone poprzez podatki lub inne świadczenia. Organizacja Polskich Mikronacji stwierdza, że nagradzanie lub wynagradzanie oraz dotowanie z konta będzie dotyczyć wyłącznie osób fizycznych i prawnych z Królestwa Scholandii i będzie następowało zgodnie z prawem Królestwa Scholandii.

6. Królewski Rząd Scholandii stwierdza, iż niniejsza umowa jest zgodna z prawem Królestwa Scholandii. Stwierdza też, że umożliwia dysponentom konta OPM swobodne nim dysponowanie w zakresie zgodnym z umową.

7. W razie sporów, właściwy do ich rozstrzygania jest sąd Królestwa Scholandii.

Podpisano dnia 18 maja 2008 roku w Scholopolis:

/ - / Piotr diuk Kościński, Sekretarz Generalny OPM
/ - / Jego Królewska Mość Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Scholandii
/ - / Marcin markgraf Pośpiech, Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Scholandii

0 Responses to “Scholandia pierwsza w Funduszu OPM”


  1. No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.